RTC-BREDA

BADMINTON JEUGDSELECTIE MIDDEN- EN WEST-BRABANT


* KIES ALTIJD VOOR EEN DEGELIJK EN DOOR BADMINTON NEDERLAND, ERKEND TRAININGSCENTRUM.
* KIES ALTIJD VOOR EEN OFFICEEL GECERTIFICEERD CENTRUM, MET SL3 TRAINERS MET EEN VOG-VERKLARING.

Visie en Beleid

RTC-Breda (Badmintonschool en Selectietrainingen)               (Zie Organogram)

Richtlijnen, Beleid en Procedure

 

 

ALGEMEEN

RTC-Breda is een geheel zelfstandig en onafhankelijk trainingscentrum en niet clubgebonden. Het Regionaal Trainingscentrum RTC-Breda heeft als doel, jeugdige spelers uit West- en Midden Brabant verder te ontwikkelen in de badmintonsport. Dit wordt gedaan door het geven van additionele training naast de verenigingstraining, om zodoende uiteindelijk talenten te kunnen ontdekken en te begeleiden naar een hoger niveau. Het opeenvolgend gestructureerde proces voor talentontwikkeling van Badminton Nederland, begint in eerste instantie bij de vereniging. Daarna opeenvolgend bij een Regionaal Trainingscentrum (bv. RTC-Breda), dan de Badmintonschool, de Badminton Academy en vervolgens de Nationale selectie en het Olympisch team.

Sinds de start in 2007 staat het RTC-Breda een strategie voor om een goede basis te vormen voor de continuïteit van het centrum en om vervolgens de kwaliteit te verhogen. Daarna is men het selectiebeleid geleidelijk gaan aanscherpen. Het centrum werkt uitsluitend met trainers die minimaal een officieel erkende trainerslicentie (SL3) of hoger hebben. Eventueel geassisteerd door trainers in opleiding voor SL3 en/of met een SL2 opleiding. 

Sinds september 2009 is ook gestart met een officiële Badmintonschool, waarvan er ca. 9 zijn in Nederland.

 

CERTIFICERING

Sinds december 2013 is het centrum officieel gecertificeerd door Badminton Nederland en voldoet men aan alle kwaliteitseisen. Alle trainers hebben een VOG verklaring (= Verklaring Omtrent Gedrag) ingeleverd.

 

SELECTIE BELEID

Circa twee maal per jaar wordt door het centrum een zgn. Selectiedag georganiseerd.  Verenigingen/ trainers/ ouders/ scouting kunnen hiervoor een kind aanmelden c.q. voordragen, waarna deze zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiedag. Bij goed gevolg en toelating zal het kind in een trainings- c.q. kleurgroep worden ingedeeld. Tijdens het voorspelen zal er o.a. gekeken worden naar: motoriek, inzet en motivatie (de wil om iets te leren) en men dient minimaal de basisslagen te beheersen.  Kinderen die al deelnemen aan trainingen in andere trainingscentra, zijn uitgesloten van deelname bij het RTC-Breda, behalve wanneer zij besluiten om definitief alleen bij het RTC Breda deel te gaan nemen.

 

RTC-BREDA (Selectiegroep en Badmintonschool)

Het centrum heeft een afdeling 'Selectiegroep' en een afdeling 'Badmintonschool'. De Selectiegroep is onderverdeeld in 3 à 4 kleur-/trainingsgroepen naar oplopend niveau en leeftijd t.w.: wit, geel, groen en blauw, in de leeftijd 8 t/m 15 jaar.  Per groep wordt een passend opbouwend trainingsprogramma gehanteerd. Voor de Badmintonschool zijn door Badminton Nederland trainingsrichtlijnen opgesteld voor 30 trainingsweken van 2 maal 2 uur per week, waaronder ook voldoende fysieke training is opgenomen. Trainers worden regelmatig bijgeschoold door de nationale selectietrainers, om steeds de nieuwste trainingstechnieken toe te kunnen passen, welke aansluiten op de trainingen in hogere echelons.

 

RTC Selectiegroep

Deze groep traint een maal per week gedurende 2 uur op de woensdagavond. De kinderen zijn verplicht om deel te nemen aan minimaal 3 toernooien en zijn "vrij" om zelf zgn. adviestoernooien te kiezen. Alle toernooien zijn terug te vinden in de toernooikalender op de website. Wel dienen zij ook deel te nemen aan de regionale competitie. De toelatingseisen tot de selectietraining liggen een stuk lager dan voor de Badmintonschool. Wil men later deelnemen aan de Badmintonschool, dan zal dat op advies en in overleg met de trainer(s) gaan. Vereist is dat er voldoende kennis is van de basisslagen en men dient uiteraard goed gemotiveerd te zijn.

 

RTC Badmintonschool

Deze deelnemers trainen 2 maal 2 uur per week op de maandagavond en de woensdagavond. De toelatingseisen tot de Badmintonschool liggen een stuk hoger dan voor de selectietrainingen. Alle deelnemers aan de Badmintonschool zijn verplicht om competitie te spelen en aan de ca. 6 verplichte toernooien deel te nemen. Hiervan worden 4 “verplichte” Junior Master toernooien door Badminton Nederland toegewezen en deze kunnen niet geweigerd worden. Hierbij kunnen punten behaald worden voor de nationale Junior Master ranking. Alle toernooien zijn terug te vinden in de toernooikalender.

 

EVALUATIEGESPREKKEN

Bij het RTC zullen 2 maal per seizoen evaluatiegesprekken gehouden worden met ouders, kind en trainer, om de vorderingen te bespreken. Dat wil niet zeggen dat er geen tussentijdse niveauverschuivingen kunnen plaatsvinden. Indien de trainer van mening is dat het kind een niveau hoger kan trainen, dan zal dit zeker worden doorgevoerd en hoeft er niet te worden gewacht tot de halfjaarlijkse evaluatie. Uitgangspunten zullen zijn: zeer prestatiegericht ingesteld zijn en men zal ook weer moeten voldoen aan bepaalde criteria, zoals competitie-uitslagen, toernooi-uitslagen, waarbij motivatie een grote rol speelt.

Het spreekt vanzelf dat de spelers in de hoogste groepen, zeer gedisciplineerd moeten zijn en dat zij streven naar één doel; het bereiken van een hoger niveau in de badmintonsport. Dit kan via de badmintonschool en/of academy, ofwel deelname in het nationale team. De hoofdtrainer zal bij positief advies het kind uiteindelijk voordragen bij een hoger echelon, waar er weer een stageperiode zal volgen etc.

 

AAN- EN AFMELDEN TRAINING EN TOERNOOI

Bij ziekte, familieomstandigheden of overmacht, dient een speler zich ALTIJD tijdig af te melden. Bij een toernooi: ALTIJD afmelden bij de toernooiorganisatie en de toernooimaster. Bij training: ALTIJD afmelden bij de groepstrainer en/of de hoofdtrainer. Bij het niet nakomen van deze regel, kan een sanctie worden opgelegd. Indien een speler ingeschreven staat voor een toernooi, dan dient hij/zij daar ook tijdig aanwezig te zijn. Bij het niet tijdig afmelden is men toch verplicht om het inschrijfgeld te betalen en kan er een sanctie volgen via het RTC-Breda. Tijdens een toernooi mag men NOOIT het toernooi verlaten, zonder daarvan de wedstrijdleiding en de trainer/coach op de hoogte te brengen. Vóór aanvang van een toernooi moet je je altijd melden in de zaal en bij de trainer/coach.

 

BEËINDIGING TRAININGEN

Wanneer het kind een bepaalde periode trainingen heeft gevolgd en er van vorderingen en/of motivatie geen of weinig sprake is, kan er na overleg met de hoofdtrainer, besloten worden om de trainingen voortijdig te beëindigen.

Indien de maximum leeftijd van 18 jaar is bereikt of indien er na voordracht van de hoofdtrainer een negatief advies gegeven wordt, zal ook dit de beëindiging van de trainingen betekenen voor het kind. Soms kan het voorkomen dat RTC-Breda besluit om de periode te verlengen met een maximale termijn van 3 maanden en krijgt het kind een 2e kans.  Dit besluit is ten alle tijde bindend. Wanneer tijdens deelname bij RTC-Breda blijkt dat er ook deelgenomen wordt bij andere trainingscentra, zal per direct de training gestopt worden, totdat deelnemer een definitieve keuze heeft gemaakt.

 

TOERNOOIEN / SHUTTLES / KOSTEN

Spelers dienen zich zelf in te schrijven voor de verplichte toernooien via Toernooi.nl. Bij het veld ‘vereniging’ dient de naam van het centrum ingevuld te worden als: ‘RTC Breda’. Dit om er voor te zorgen dat bij de loting de kinderen van hetzelfde centrum zoveel mogelijk uit elkaar gehaald worden, in de poulefase. Wanneer een speler, om gegronde redenen niet kan deelnemen, dient dit voortijdig gemeld te worden bij de trainer.

De trainer probeert in eerste instantie zoveel mogelijk koppels binnen de groep te formeren. Spelers dienen evt. voorkeurkoppels, ruim vóór de in de toernooikalender vermelde deadline datum, door te geven aan de trainer. Deze zal dan beoordelen of dit gerealiseerd kan worden.  Spelers van de selectiegroep hebben de keuze om uit ca. 4 aangewezen toernooien, er 3 uit te kiezen voor verplichte deelname. Dit in verband met het evt. samenvallen met clubkampioenschappen.

 

Deelname aan toernooien kost geld. Alle inschrijfgelden dienen door de speler/ouder zelf te worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

 

Bij de verplichte toernooien worden de deelnemers zoveel mogelijk gecoacht door de trainers van RTC-Breda en zorgt de trainer/coach evt. voor voldoende shuttles. Onderlinge wedstrijden van RTC-spelers worden niet gecoacht, ook niet door de ouders. Spelers dienen zelf voor vervoer te zorgen van en naar het toernooi. Toernooidata en een link naar 'Toernooi.nl' vind je op de website.

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN

Iedere deelnemer dient tijdens de trainingen en de verplichte toernooien, de kleding te dragen die voorgeschreven wordt door het centrum. Voordat deelnemer deze kleding in ontvangst kan nemen en in "eigen" kleding traint, dient deze kleding een neutraal beeld uit te stralen, dus geen kleding van andere trainingscentra, voetbalkleding etc. Aanbevolen worden: Oranje Polo- of T-shirt, zwarte short of rokje en deugdelijke sportschoenen (géén zwarte zool).

 

AANSPRAKELIJKHEID

Het RTC-Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of schade aan materiaal, opgelopen voorafgaande, tijdens of na de activiteiten die door het RTC-Breda worden georganiseerd. Het RTC-Breda is ook niet aansprakelijk voor verlies, vernieling of diefstal van goederen, zowel persoonlijk als uitgeleend aan de deelnemers.

 

FINANCIËLE  VERPLICHTINGEN

Inschrijving bij RTC-Breda geldt altijd voor het gehele seizoen of bij tussentijdse inschrijving, voor het restant van het trainingsseizoen. Men verplicht zich daarmee tot betaling van de daaraan gekoppelde en gefactureerde deelnamekosten, binnen de gestelde betalingstermijn. Restitutie van ouderbijdrage, bijvoorbeeld bij blessures of eerder stoppen etc., is niet van toepassing. Uitzondering hierop is wanneer RTC-Breda deelname van een speler niet wenst voort te zetten, bijvoorbeeld aan het einde van een proefperiode of anderszins. 

 

PRIVACYWETGEVING  (AVG)

AVG staat voor 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Binnen RTC-Breda wordt zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens ivm. de nieuwe Privacywetgeving. De persoonsgegevens vermeld op het inschrijfformulier zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatiedoeleinden met ouders/deelnemers m.b.t. RTC-Breda en in beperkte mate voor Badminton Nederland en worden centraal opgeslagen bij de Algemeen Manager (eindverantwoordelijk en beheerder persoonsgegevens). De trainers gebruiken hiervan, als kopie, uitsluitend: persoonsnaam, geboortedatum, telefoonnummer, naam vereniging en zo nodig het e-mailadres (na toestemming van de Alg. Manager). Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat ouder/deelnemer akkoord met bovenstaande. Ook na het uitschrijven bij RTC-Breda, zullen minimale gegevens bewaard blijven en gebruikt worden voor statistische verwerking en evt. beleidsaanpassing. Zie ook onder het item: PRIVACYVERKLARING onderaan het MENU. Wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens kan schriftelijk doorgegeven worden aan de Algemeen Manager.

  • Laatste aanpassing website:
    zaterdag 11 april 2020.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.